ระบบภูมิสารสนเทศจุดสำรวจทรัพยากรดิน


ระบบภูมิสารสนเทศจุดสำรวจทรัพยากรดินจัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลดินที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์คุณสมบัติของดินในภาคสนาม อีกทั้งยังรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการฟาร์มแบบแม่นยำเพื่อพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย (Precision farm databases development for major economic crops; PFDD)